siuduaduappa

29 tekstów – auto­rem jest siuduaduap­pa.

po­daję ser­ce na dłoni, lecz wciąż je strącasz na ziemię 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2015, 00:02

"w mar­cu nadzieja, bo w lu­tym wszys­tko jest trud­ne jak w rus­kiej bajce..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 marca 2015, 17:26

jak łat­wo wy­tykać cudze błędy, które nas dot­knęły, jed­nocześnie orien­tując się, że w lus­terku widzi­my hi­pok­rytę. Naj­gorzej jest się zo­rien­to­wać, zwłaszcza nie w porę.. 

myśl • 21 kwietnia 2014, 00:04

im więcej wy­baczam - tym bar­dziej dos­taję po du­pie. co do cholery? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2013, 22:02

"(..) i chcę poczuć jak wal­czysz o mnie, choć cała jes­tem Twoja" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 sierpnia 2013, 23:36

Obiecu­jesz. Nie dot­rzy­mujesz słowa. Jak się czu­jesz ro­biąc so­bie z gęby dupę? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2013, 10:29

nie ro­zumiem ludzi, siebie.
Tych, którzy brną w coś, przez co wy­lewają łzy w po­duszkę 30min później pod­nosząc tyłek i ro­biąc dokład­nie to, przez co w chwi­lach ref­lek­sji znów będą wyć w niebiosa i czuć ten bez­nadziej­ny ucisk w brzuchu.
nie rozśmie­szaj­cie mnie, że tak wygląda ta cała miłość, bo pęknę ze śmiechu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2013, 10:44

jak mi to ktoś os­tatnio po­wie­dział: "ki­jem rze­ki nie zawrócisz" 

myśl • 27 czerwca 2012, 19:48

.

te­go już za wiele. pogrążam się w tej przeklętej pus­tce, do której nie zap­raszam ni­kogo. ok - po­niekąd mo­ja wi­na. Ow­szem, kiedyś lu­biłam opędzać się od fa­cetów, a przez te­go dur­nia nawet [...] — czytaj całość

dziennik • 23 czerwca 2012, 00:04

Po­dob­no człowiek uczy się na błędach, aczkol­wiek co, jeśli czy­jeś życie jest jed­nym wiel­kim błędem? 

myśl • 9 maja 2012, 13:53
siuduaduappa

Zeszyty
  • mądrze – wy­pełnienie niedo­ciągnięć mo­jego myśle­nia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 czerwca 2015, 00:02siuduaduappa do­dał no­wy tek­st podaję ser­ce na dłoni, [...]

2 marca 2015, 17:26siuduaduappa do­dał no­wy tek­st w mar­cu nadzieja, bo [...]